Kryteria horyzontalne w programie EFS+

22 listopada, 29 listopada | godz. 9:30

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom nowego podejścia do zasad horyzontalnych, który każdy projekt musi spełnić, aby otrzymać dofinasowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 . Zajęcia będą poświęcone szczególnie analizom kryteriów horyzontalnych związanych z finansowaniem projektów w ramach EFS+

Podczas warsztatów dowiesz się, jak zapewnić przestrzeganie zasad horyzontalnych związanych z:

  • poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych UE;
  • uwzględnieniem równości mężczyzn i kobiet, aspektu i perspektywy płci oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
  • zapobieganiem wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji projektów.

    Uczestnik zostanie wyposażony w podstawową wiedzę związaną  z przestrzeganiem zasad horyzontalnych i właściwym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej z uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych UE oraz Wytycznych dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
 

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania na podany adres mailowy.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Prowadząca:

Justyna Stańczak-Anuszewska

Specjalista ds. funduszy unijnych związana z tą tematyką od 2002 roku, trener szkoleniowiec z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zarządzania projektami min. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, JST, NGO, placówek oświatowych, praktyk w zakresie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, jak i realizacji projektu, dla osób fizycznych, firm i sektora publicznego, autorka wniosków i studiów wykonalności, specjalista z zakresu zarządzania projektami i przygotowania do kontroli i audytu, rozliczania projektów, koordynator projektów finansowanych z EFSS i EFRR, wykładowca uczelniany z zakresu funduszy strukturalnych. Ekspert w zakresie tworzenia wniosków i biznes planu, studiów wykonalności w ramach kwalifkowalności wydatków, realizacji i rozliczenia projektów, polityki równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów.

Podobne wpisy

Skip to content