W dniu 10 sierpnia 2023 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków w konkursie na granty interwencyjne w ramach projektu Projekt” Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, złożonych w pierwszej turze naboru, która trwała od 9 maja do 10 lipca 2023 roku.

W czasie 1 naboru wpłynęło 19 wniosków. 14 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało   przekazanych do oceny merytorycznej, 2 z nich otrzymały dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu grantowego na granty interwencyjne, projekty powinny wpisywać się w dwa obszary tematyczne zgodne z programem CERV:

  1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
  2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
  3. Wspieranie grup docelowych.
  4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w Regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań oraz z przyjętą w regulaminie definicją interwencyjności, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna każdego z wniosków została dokonana przez 2 niezależnych Ekspertów, powołanych przez Operatora.

Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnie, oceniających dany projekt. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego eksperta i punktów przyznanych przez tego z dwóch ekspertów, którego ocena jest liczbowo zbliżona do oceny trzeciego eksperta.

Karty oceny merytorycznej dostępne są w generatorze witkac.pl

Listy wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej do pobrania:

  1. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w 1 naborze do 10.07.2023
  2. Lista wniosków po ocenie formalnej w 1 naborze do 10.07.2023 2023 

Podobne wpisy