Czym jest program CERV?

Program unijny Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) ma na celu wspieranie i promowanie wartości europejskich, takich jak demokracja, wolność słowa, równość, tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Agenda programu CERV obejmuje kilka kluczowych obszarów:

  • Promowanie wartości europejskich – Program CERV ma na celu promowanie wartości europejskich i wzmocnienie świadomości społecznej na temat praw i wolności obywatelskich, demokracji, tolerancji i równości.
  • Wspieranie obywateli – Program CERV oferuje różne formy wsparcia dla obywateli Unii Europejskiej, takie jak wsparcie prawne, porady i pomoc w przypadku naruszeń praw obywatelskich.
  • Wspieranie organizacji pozarządowych – Program CERV oferuje wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania wartości europejskich oraz dla projektów związanych z obroną praw człowieka, tolerancją i równością.
  • Wspieranie równości płci – Program CERV działa na rzecz promowania równości płci i walki z dyskryminacją kobiet, poprzez organizowanie kampanii społecznych, szkoleń i innych działań.
  • Promowanie wartości kulturowych i językowych – Program CERV promuje wartości kulturowe i językowe Unii Europejskiej, a także wspiera działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i kulturalnej różnorodności.

W skrócie, agenda programu CERV koncentruje się na promowaniu wartości europejskich, wspieraniu obywateli, organizacji pozarządowych, równości płci oraz kulturowych i językowych. CERV ma na celu wzmocnienie demokracji, tolerancji i równości w Unii Europejskiej poprzez różne działania i inicjatywy.

Dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Zachęcamy do udziału w programie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV. Program ten ma na celu wspieranie działań organizacji społecznych w małych miejscowościach do 50 tys. mieszkańców w Polsce.

W ramach programu, organizacje społeczne będą miały szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania kapitału społecznego, w tym nauczą się jak efektywnie łączyć ludzi wokół wspólnych celów i wartości. Ponadto, program oferuje także wsparcie finansowe dla działań społecznych realizowanych przez organizacje uczestniczące w projekcie.

Udział w programie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities to nie tylko szansa na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, ale także na poznanie innych organizacji społecznych działających w małych miejscowościach w Polsce. To również okazja do nawiązania cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Zapraszamy do zapoznania się z programem. śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz do kontaktu z lokalnymi koordynatorami.

Podobne wpisy